Flexwonen

Langer thuis

Stedelijke ontwikkeling

Periode:

Maart 2021 – heden

Situatie:

In 2020 is door oud-minister Ollongren de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, kortweg TNW, opgericht. Ruud is verantwoordelijk voor heel provincie Zuid-Holland in het ophalen van knelpunten en het brengen van kennis en adviezen waarmee woningcorporaties en gemeenten vooruit planvorming kunnen versnellen.

Taak:

De afgelopen twee jaar heeft de TNW ondervonden dat bij gemeenten, provincies, corporaties, maar ook bij ontwikkelaars een inhaalslag nodig is op het gebied van kennis, kunde en ervaring op het gebied van landelijk beleid, bouwprojecten en vastgoedontwikkeling. Iedereen doet op zijn manier zijn uiterste best, maar door gebrek aan afstemming en wederzijds begrip leidt dat niet standaard tot een soepel en snel plan- en bouwproces. Dat vertraagd in met name de eerste 7 jaren waarin de besluit- en planvorming plaatsvindt. Naast kennis, ervaring en goede verhoudingen zijn daarvoor praktische en creatieve oplossingen nodig. De TNW helpt met het aandragen van praktische en creatieve oplossingen, relatiebemiddeling, mediation en het aan de kaak stellen van knelpunten.

Actie:

De overtuiging dat er zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bijgebouwd moeten wordt nu breed gedeeld; Voor eind 2030 moeten tenminste 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 woningen in de middenhuur zijn gebouwd door woningcorporaties. Daarmee verschuift de vraag van ‘waarom naar hoe?’. De TNW draagt bij aan de opgave door de aankomende periode in te zetten op:

• Het gebruik van locatiescanners die gemeenten en corporaties helpen om geschikte locaties te definiëren en concrete plannen voor deze locaties bespreek- en uitvoerbaar te maken;

• Mediation om te werken aan goede onderlinge relaties tussen;

• Het operationaliseren van kennis op het gebied van betaalbare woningbouw aan de hand voor goede voorbeelden. Bijvoorbeeld ten aanzien van het instrumentarium waarover lokale en regionale overheden beschikken om grondposities te verwerven of de condities voor sociale woningbouw te optimaliseren;

• Het met raad en daad bijstaan van corporaties en overheden bij het versnellen van de woningbouwopgaven.

Resultaat:

Super leuk werk en tegelijkertijd de (sociale) woningbouw aanjagen, wat wil een vakprofessional nog meer?

Voor uw vraagstuk een passende oplossing nodig? Neem contact
op voor een vrijblijvend gesprek.